Проект

СЪЗДАЙ КУКЛА-ПРЕСЪЗДАЙ СЕБЕ СИ!

ТЕАТЪР ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ.

Проектът има за цел разработване, тестване и разпространение на иновативна методология, основаваща се на творчески подход в образованието за възрастни. Методологията е насочена към нуждите на обучаващите се възрастни в неравностойно положение с оглед на придобиване на социални умения и гражданско самосъзнание. Изборът на театралния метод и най-вече на куклено изкуство е направен въз основа на дългогодишния опит на Teatr Grodzki при използването на тази специфична форма на изкуството в образованието и терапията. Въпреки че кукленият театър обикновено се възприема като нещо детско, той може да послужи за много ефективен и привлекателен начин за съдействие на възрастни да открият своите способности и таланти, необходими за социална адаптация.

Чрез планираните дейности ние искаме да създадем нови възможности за образование и самостоятелно развитие за тези, които са социално изключени поради трудности, свързани със здравето, увреждания, затруднена икономическа ситуация, проблеми със закона и други фактори. Ние сме наясно с факта, че интеграцията на социално уязвимите групи в обществото е дълъг и предизвикателен процес, който трябва да включва една много важна фаза: създаване на подходяща среда за предприемане на първите стъпки към промени. В много случаи хората, които са били изолирани, дълго време трябва да бъдат мотивирани да положат усилия да излязат от своето затруднено положение. Те трябва да виждат положителни резултати от своите действия и да се чувстват поощрени за тях. Такова преживяване може да бъде повратна точка в техния живот и да доведе до откриване на тяхното място в общността. Ние намираме методите на кукленият театър за много ефективни по време на началния етап на процесите на социално приобщаване.

 

Изпълнението на проекта е планирано в шест стъпки.

  1. Teatr Grodzki, автор на проекта, представя на останалите партньори своя подход за използване на техниките на кукленото изкуство и психодрамата по време на Краткосрочно обучение на персонал (XII.17)
  2. Всички партньори тестват методите, представени по време на обучението, променят ги и ги развиват в съответствие с конкретните нужди или ограничения на своите целеви групи (чрез провеждане на местни семинари /уъркшопи/ за пилотно тестване – 25/30 дни на партньор). Всеки партньор документира подробно работния процес, като обръща специално внимание на най-интересните казуси на участниците в семинарите (I-VII.18)
  3. Изграждане на платформа за добри практики, използвана за споделяне и обмен на опит в рамките на проекта (I.18-IX.19)
  4. На базата на опита от обучение, който ще бъде допълнително тестван и утвърден по време на семинарите във всяка страна, партньорите съвместно формулират методологически насоки за използване на кукления театър в програмите за обучение на възрастни с цел социално приобщаване (XII.17-III.18- първа версия на методологическите насоки, VIII-XI.18- окончателна версия на методологическите насоки)
  5. Паралелно с разработването на методологическите насоки, всички партньори работят върху обширен наръчник, представящ пет различни учебни процеса и техните реални резултати. Публикацията ще бъде издадена на 8 езика: английски, полски, италиански, литовски, български, немски, френски, испански и качена в платформата под формата на отворен образователен ресурс (VIII.18-VII.19)
  6. Редица събития за разпространение ще бъдат организирани в последната фаза на проекта във всички страни партньори (VI-IX.19)

 

Accessibility
Accessibility